Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr OGL/75 9 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Spójności
Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:
 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Pomiar efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Treningi Sprzedażowe
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL - badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską
  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Leasing finansowy
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Praktyka lekarska dentystyczna
  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: hrubieszowski oraz pruszkowski
  Upoważnieni beneficjenci to: Kombinat Cementowo-Wapienniczy "WARTA" S.A., Cementownia "Rejowiec" S.A., Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A., Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej , Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe "KAIA" Krystyna Palinceusz , 121media.pl, ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek, INVESTLAND SP. Z O.O., MJM Cetnar , Sygnity , ZAKŁAD USŁUG KONSULTINGOWYCH KNOW HOW , Hurtownia Artykułów Przemysłowych FARMAL Jerzy Włodkowski, VARIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, AMK Group Rękawek, Kondraciuk Spółka Jawna
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  12.06.2015. 00:04

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie